WEGO CMS - Więcej niż CMS

Zarejestruj się

Po rejestracji, na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany email z wygenerowanym hasłem

UMOWA LICENCYJNA

Niniejsza umowa określa zasady sprzedaży i dystrybucji oprogramowania WEGO i stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Internet Center Polska Sp. z o.o. Użytkownikiem na korzystanie z Oprogramowania.

UWAGA! POBIERAJĄC LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI, NIE NALEŻY POBIERAĆ ANI INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA LUB NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ JEGO UŻYWANIA I ZNISZCZYĆ WSZYSTKIE POSIADANE KOPIE.

PROSIMY NAJPIERW DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA (ZWANA DALEJ „UMOWĄ”) ZAWIERA POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZASAD LICENCJONOWANIA, WYŁĄCZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn obowiązujące Użytkownika przepisy ograniczają możliwość użytkowania Oprogramowania lub zawierania umów takich jak niniejsza Umowa, Użytkownik nie może zawrzeć niniejszej Umowy ani pobierać, instalować ani użytkować Oprogramowania.

 1. 1. Definicje.

  1. 1.1. „Umowa”: niniejsza umowa licencyjna.
  2. 1.2. „iCenter”: odnosi się do firmy Internet Center Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 45B.
  3. 1.3. „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie WEGO w jednej z czterech wersji (WEGO FIRMA, WEGO FIRMA+, WEGO SKLEP, WEGO SKLEP+) oraz jego aktualizacje dostarczane przez iCenter. Oprogramowanie ma charakter półproduktu, wykorzystywanego w procesie tworzenia stron i aplikacji internetowych i umożliwia zarządzanie ich treścią. Część oprogramowania znajduje się w formie zakodowanej. Oprogramowanie udostępniane jest w ramach licencji i nie jest sprzedawane.
  4. 1.4. „Klucz”: Plik inicjujący działanie Oprogramowania w konkretnej wersji, w obrębie wskazanej przez Użytkownika domeny internetowej. Jedynym wystawcą Kluczy jest iCenter.
  5. 1.5. „Użytkownik”: Osoba lub podmiot korzystający z Oprogramowania, która (-y) nabył (-a) prawa do licencji.
 2. 2. Licencja i ograniczenia.

  1. 2.1. W momencie akceptacji niniejszej umowy osoba lub podmiot, uzyskuje prawa do licencji niewyłącznej na pobieranie, powielanie i instalację nieograniczonej ilości kopii Oprogramowania.
  2. 2.2. Posiadacz Oprogramowania nie może być w żaden sposób modyfikować jego zakodowanej części.
  3. 2.3. Użytkownik uzyskuje prawo do zakupu Kluczy, ich powielania i redystrybucji, bez prawa modyfikacji.
  4. 2.4. Licencja nie jest zbywalna, jednakże zezwala Użytkownikowi na rozszerzenie prawa do korzystania z Oprogramowania na rzecz innego podmiotu, który uzyskał Klucz od Użytkownika.
  5. 2.5. iCenter może udzielić Użytkownikowi ograniczonej nieodpłatnej licencji na własny użytek w celu przetestowania lub wdrożenia Oprogramowania, na okres do 30 dni, bez prawa wyłączności, przeniesienia lub udzielenia licencji innym osobom na pobieranie, instalację i użytkowanie Oprogramowania na komputerze stacjonarnym lub przenośnym stanowiącym własność Użytkownika. W okresie testowym lub wdrożeniowym Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Oprogramowania w celach komercyjnych.
  6. 2.6. Użytkownik posiadający Klucz próbny, w okresie jego ważności, ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej. Pomoc techniczna obowiązuje jedynie w ramach domeny, dla której został wygenerowany Klucz próbny. Po upływie ważności Klucza próbnego, Oprogramowanie przestanie działać, zaś Użytkownik traci prawo do bezpłatnej pomocy technicznej.
  7. 2.7. iCenter może określić maksymalną ilość Kluczy próbnych jakie może jednocześnie posiadać Użytkownik.
  8. 2.8. Użytkownik może zakupić Klucz, umożliwiający działanie Oprogramowania na czas nieograniczony. W momencie zapłaty (wpływu środków na konto bankowe iCenter), Użytkownik nabywa Prawa do pobrania i korzystania z tego Klucza. Jeśli opłata za Klucz, nie zostanie wniesiona przed upływem ważności Klucza próbnego, Oprogramowanie przestanie działać.
  9. 2.9. Na życzenie Użytkownika, iCenter dostarczy Użytkownikowi Klucz z zamkniętym okresem ważności. Po upływie terminu ważności Klucza, Użytkownik będzie mógł bezpłatnie przedłużać ważność Klucza na kolejne okresy.
  10. 2.10. Użytkownik traci prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w momencie wygaśnięcia Klucza próbnego.
  11. 2.11. iCenter rezerwuje sobie prawo poszerzenia według swojego wyłącznego uznania Oprogramowania o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że iCenter nie ma obowiązku dostarczania Użytkownikowi kolejnych wersji Oprogramowania. Użytkownik wyraża również zgodę na zawarcie niniejszej Umowy w nowej wersji, jeśli będzie chciał pobrać, zainstalować i korzystać z nowej wersji Oprogramowania.
  12. 2.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Prawa własności intelektualnej odnoszące się do Oprogramowania są i pozostaną wyłączną własnością iCenter i/lub jej licencjodawców. Niniejsza Umowa nie przenosi tych Praw własności intelektualnej na Użytkownika ani nie udziela Użytkownikowi tychże. Na mocy postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Praw własności intelektualnej w ograniczonym zakresie. Użytkownik nie podejmie żadnego działania z zamiarem narażenia na szkodę, ograniczenia lub ingerowania w Prawa własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nieuprawnione korzystanie z Praw własności intelektualnej stanowi naruszenie postanowień Umowy, jak również naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw o ochronie znaków towarowych w nieograniczonym zakresie.
  13. 2.13. Użytkownik nie może odsprzedać, przekazać, podnająć, wydzierżawić, rozpowszechniać, eksportować, importować, występować jako pośrednik lub dostawca bądź też w inny sposób udostępnić osobom trzecim praw odnoszących się do Oprogramowania ani żadnej jego części.
  14. 2.14. Użytkownik nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, przeprowadzania inżynierii odwrotnej lub łamania kodu Oprogramowania ani żadnej jego części.
  15. 2.15. Okres ważności niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku Akceptuję i trwa do chwili rozwiązania Umowy przez iCenter lub Użytkownika, jak określono poniżej.
  16. 2.16. iCenter może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, z podaniem lub bez podania powodu powiadamiając o tym Użytkownika lub blokując dostęp Użytkownika do Oprogramowania. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania nieodpłatnie w okresie testowym, rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu okresu testowego.
  17. 2.17. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdej chwili jeśli spełni warunki określone w pkt. 2.18 poniżej.
  18. 2.18. Z chwilą rozwiązania Umowy, Użytkownik (a) przyjmuje do wiadomości i zgadza się na wygaśnięcie wszystkich licencji i praw do używania Oprogramowania (b) zaprzestanie wszelkich form użytkowania Oprogramowania oraz (c) usunie Oprogramowania z wszystkich urządzeń będących w posiadaniu Użytkownika lub pod jego kontrolą.
  19. 2.19. iCenter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z wycofaniem się z Umowy.
 3. 3. Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności.

  1. 3.1. Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania jej postanowień. Ponadto Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że będzie zawsze wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego przez postanowienia Umowy oraz że będzie przestrzegał przepisów i regulaminów dotyczących użytkowania Oprogramowania.
  2. 3.2. iCenter ogranicza swoją odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko do szkód wyrządzonych umyślnie.
  3. 3.3. iCenter jest odpowiedzialne tylko za istotne wady oprogramowania, pod warunkiem że wady tkwiły już poprzednio w oprogramowaniu.
  4. 3.3. iCenter jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wad określonych w art.3 ust. 3.3., jeżeli Użytkownik wiedział o nich lub powinien był wiedzieć o nich w chwili zawarcia umowy lub jeżeli nie zawiadomił o nich niezwłocznie w formie pisemnego oświadczenia od momentu ich wykrycia.
  5. 3.4. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, które wynikające z art.3 ust.3.3. wygasają po upływie roku, licząc od dnia zawarcia umowy lub niezawiadomienia iCenter w terminie przewidzianym w art. 3 ust. 3.3. od momentu wykrycia wady oprogramowania.
  6. 3.5. iCenter oświadcza, że oprogramowanie nie jest zaprojektowane do użytku w środowiskach wysokiego ryzyka, które wymagają niezawodnego działania.
 4. 4. Brak zwrotu kosztów

  Oprogramowanie jest udostępniane w Okresie próbnym bezpłatnie, aby potencjalni klienci mogli je ocenić i przetestować przed wykupieniem Klucza, dlatego iCenter stosuje ścisłą politykę niezwracania kosztów. Prosimy dokładnie przetestować Oprogramowanie w okresie próbnym.

 5. 5. Postanowienia ogólne.

  1. 5.1. Użytkownikowi nie wolno cedować na inne osoby niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw.
  2. 5.2. iCenter może według własnego uznania cedować na swoje podmioty zależne niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa bez wcześniejszego powiadomienia.
  3. 5.3. Użytkownik, zezwala iCenter na umieszczanie w swoich referencjach, listy domen dla których Użytkownik wdrożył Oprogramowanie. (to zdanie mi trochę nie leży).
  4. 5.3. Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika.
  5. 5.4. Sprawy sporne wynikające z Umowy lub odnoszące się do niej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby iCenter.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW JAK RÓWNIEŻ OBOWIĄZKÓW I WARUNKÓW USTALONYCH NA MOCY POSTANOWIEŃ UMOWY. KLIKAJĄC NA PRZYCISK Akceptuję LUB DOKONUJĄC INSTALACJI OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ WARUNKOM I POSTANOWIENIOM UMOWY I PRZYZNAJE ICENTER PRAWA NALEŻNE JEJ NA MOCY UMOWY.